Obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu Predávajúceho. Nákup v internetovom obchode linnea.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.2. Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Vymedzenie niektorých pojmov

2.1. Predávajúci:

Bc. Lucia Švecová - Linnéa
Registrovaný: OU-ZH-OZP-2015/012014-2

č.živnost.reg. 680 - 19566
IČO: 50059751
DIČ: 1086626761

info@linnea.sk

Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Orgánom dozoru na ochranu Kupujúceho ako spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693

2.3. Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim a nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.4. Tovar sú všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu linnea.sk.

2.5. Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky Kupujúceho.

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Objednávku Kupujúci urobí pomocou elektronického formulára umiestneného na stránkach elektronického obchodu linnea.sk.

3.2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí Kupujúcim:

  • kontaktné údaje Kupujúceho - meno a priezvisko, bydlisko Kupujúceho, telefón a e-mail,

  • kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,

  • vybraný spôsob platby,

  • vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.

3.2. V prípade, ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

3.3. Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

3.4. Zákazník má právo svoju objednávku pred jej záväzným potvrdením zrušiť. O svojom rozhodnutí včas informuje Predávajúceho e-mailom alebo telefonicky.

3.5. Na základe riadne vyplnenej objednávky Kupujúcim prevedie Predávajúci jej overenie. Po overení objednávky Predávajúci potvrdzuje e-mailom alebo iným spôsobom Kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje Kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

4. Platobné podmienky

4.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: dobierkou v mieste dodania tovaru, platobnou kartou online, alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho.

4.2. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

4.3. Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "zľava", "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

5. Dodacie podmienky

5.1. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou).

5.2. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov.

5.3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe od vystavenia objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú okolnosti.

5.4. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí Predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase Kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

5.5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z akéhokoľvek dôvodu.

5.6. Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním Kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

5.7. Pri preberaní zásielky od dopravcu si je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu. V prípade zistenia akýchkoľvek závad je ich potrebné ihneď riešiť s dopravcom a upovedomiť Dodávateľa. Zásielku nie je povinný Kupujúci prebrať pri zistení neoprávneného vniknutia do zásielky obsahujúcej tovar a u dopravcu vypíše záznam o poškodení zásielky.

5.8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave tovaru.

6. Odstúpenie od zmluvy zo strany Predávajúceho

6.1. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

6.2. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

6.3. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci má právo neuzatvoriť s Kupujúcim kúpnu zmluvu ak Kupujúci porušil ustanovené podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy.

7. Odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho

7.1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.

7.2. Po záväznom potvrdení objednávky lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo Kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Po tejto zákonom stanovenej lehote Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, a to aj v posledný deň platnosti. Kupujúci ohlási Predávajúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením odoslaným na adresu Predávajúceho alebo na e-mail Predávajúceho. Na tento účel môže použiť formulár umiestený na stránkach internetového obchodu linnea.sk.

7.3. Po odstúpení od zmluvy budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré boli uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru ku Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak bol zvolený iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka Predávajúci.

7.4. Kupujúci je povinný zabezpečiť doručenie nenoseného, nepoškodeného alebo inak neznehodnoteného tovaru, s visačkou, pokiaľ je to možné v pôvodnom obale a na adresu Predávajúceho na vlastné náklady. Pri nesplnení týchto podmienok si predávajúci vyhradzuje právo na zníženie vrátenej sumy podľa rozsahu spôsobenej škody. Súčasťou vráteného tovaru musí byť originálny doklad o kúpe. Ak ho Kupujúci nemá, nemôžete si uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že originálny doklad o kúpe nebude priložený k vrátenému tovaru, tovar bude Kupujúcemu vrátený na náklady Kupujúceho.

7.5. Platbu za zakúpený tovar má Predávajúci právo uhradiť Kupujúcemu až po prijatí vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho doporučene poštou alebo osobnom doručení. Po odoslaní tovaru poštou je potrebné si podací lístok uschovať. Úhrada bude uskutočnená v lehote 14 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe Kupujúcim, ak Kupujúci výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.6. V prípade, že Kupujúci vracia tovar z jednej objednávky vo viacerých zásielkach, je mu vrátené iba jedno poštovné. Kupujúci je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak sa jedná o tovar „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky.

7.7. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar doporučene poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou na náklady Kupujúceho.

7.8. Pokiaľ Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene, a aj napriek tomu pošle tovar Predávajúcemu, tovar nebude prijatý alebo poslaný späť na náklady Kupujúceho.

8. Záruka, reklamácie, vrátenie a výmena tovaru

8.1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Po uplynutí záručnej doby Kupujúci nemá právo na uplatnenie reklamácie.

8.2. Reklamovať nie je možné chyby tovaru spôsobené zmenou vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

8.3. Niektoré druhy tovaru predávané prostredníctvom internetového obchodu linnea.sk majú vysoko módny charakter. Sú určené pre krátkodobé nosenie v nenáročných podmienkach. Z tohto dôvodu môže vzniknúť rýchle opotrebenie materiálov. Životnosť týchto modelov je obmedzená a môže byť kratšia ako poskytovaná záručná doba. Predajca nezodpovedá za chyby spôsobené opotrebením tohto tovaru a Kupujúci nemá právo na uplatnenie reklamácie.

8.4. Niektoré druhy tovarov obsahujú ozdobné kamienky. Tieto sa môžu pri opakovanej mechanickej záťaži uvoľňovať. Predajca nezodpovedá za takto spôsobené chyby a Kupujúci nemá právo na uplatnenie reklamácie.

8.5. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať Predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať kópiu dokladu o kúpe, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Doklad o kúpe slúži ako záručný doklad. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

8.6. Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína opäť plynúť prevzatím novej veci.

8.7. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.7. Predávajúci je povinný Kupujúceho informovať o tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom a to e-mailom, ktorý uviedol pri reklamácii alebo prostredníctvom iného kontaktného údaju, podľa ktorého bude možné Kupujúceho upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru alebo zašle Kupujúcemu tovar na adresu. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.8. V prípade, že Kupujúci nebude spokojný s tým, ako mu Predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť Predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov (ARS). Tento návrh podá príslušnému subjektu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia.

9. Výmena tovaru

9.1. Tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu linnea.sk je možné vymeniť v lehote 14 dní odo dňa keď Kupujúci alebo Kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Po tejto zákonom stanovenej lehote Kupujúci nemá právo na výmenu zakúpeného tovaru. Lehota na výmenu tovaru je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na výmenu zakúpeného tovaru pred tým, ako uplynie lehota, a to aj v posledný deň platnosti. Kupujúci ohlási Predávajúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením odoslaným na adresu Predávajúceho alebo na e-mail Predávajúceho. Je možné ho vrátiť a následne vytvoriť novú objednávku podľa aktuálnej ponuky.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

9.2. Používaním internetového obchodu Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

9.3. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte alebo pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

10.2. Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované Predávajúcim v elektronickej podobe a nie sú prístupné iným osobám.

10.3. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť a dopĺňať. Zmenené Obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia Obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

10.4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho a reklamačný poriadok Predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


V Žiari nad Hronom, 14.03.2016

Bc.Lucia Švecová - Linnéa